Advertisement

首頁 arrow 新聞報導 arrow 大地新聞報導 arrow 【唸詩】優選/Tân Tek-bîn陳德民(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【唸詩】優選/Tân Tek-bîn陳德民(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
新聞報導 -
作者 台灣大地文教基金會   
2024-07-01

【簡介】為台灣受難ê王育霖先生,m̄-nā是維持正義ê檢察官,mā是一位有才情ê詩人。為著chhui-sak每年3月14台灣詩人節thang表達對王育霖詩人檢察官ê siàu-liām,mā鼓勵少年人投入台語文創作,特別辦理台語詩徵文比賽。

觀看更多照片

時間:2024年3月16日(週六)
地點:台灣聖山-生態教育園區

第2屆「王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽」優選/Tân Tek-bîn陳德民  

(影片拍攝、剪輯:贊外)

作品:〈Chū-iû ê hái-éng(自由ê海湧)〉

Ji̍t-sî ū
Àm-mî mā-ū
Chū-iû ê hái-éng m̄-bat thêng

Ū lâng ê só͘-chāi tio̍h-ū chū-iû ê su-sióng
Tio̍h-ū tui-kiû chū-iû ê hêng-tōng
Chhin-chhiūⁿ ū-hong tio̍h-ū hái-éng
Hái-éng m̄-bat thêng

Sûn-chin ê tó-sū
Put-chún to̍k-chhâi-chiá ê ù-jiám
Put-chún lāi-sîn thong gōa-kúi ê chau-that
Lán sī bí-lē-tó ê siú-hō͘-chiá!

Put-koán lí kóng siáⁿ-mih gí-giân
Bô-lûn lí kám seⁿ tī chia
Chí-iàu jīn-tông Tâi-oân
Lí tio̍h-sī Tâi-oân-kiáⁿ

Bô-lâng ē tiau-kang khì hun
Hái-éng sī chia̍h-lāu ia̍h-sī siàu-liân
Hoâiⁿ-ti̍t lán-ê jīm-bū lóng kâng-khoán
Sú-bēng tio̍h-sī beh khí-chō chū-iû ê Tâi-oân

O͘-chúi-kau thè lán cha̍h-loh lah-sap mi̍h-á ê kong-kek
Nńg-thô͘-chhim-ku̍t ê lâng
Bô-khó-lêng tī chia siū-hoan-gêng

Lán-ê chiân-tô͘ lûn bē-tio̍h in lâi kí-kí-tu̍h-tu̍h
Lán-ê bī-lâi chiáng-ak tī lán-ê chhiú-thâu
Lán tiām-chēng, thâu-lê-lê
Lâu-kōaⁿ-lâu-khó lâi pò͘-chhân
Téng-chin tì-ì lâi khòaⁿ-kò͘
Tng-teh puh-íⁿ ê bāng

Bîn-chú ê hoe-lúi sûi-hong-poe
Kut-la̍t kiû-chìn-pō ê kha-pō m̄-bat thêng
Choân-sim-choân-ì piàⁿ kái-kek
Chi̍t-pái koh chi̍t-pái
Chi̍t-tāi koh chi̍t-tāi

M̄-koán kòe gōa-kú
To-goân bîn-cho̍k ê hóe-chí mā-bē hoa--khì
Iûⁿ-liû mā-sī teh lâu

作者紹介:   
Tân Tek-bîn, gē-miâ Tek-káu. Tòa tī Ko-hiông Ka-tiāⁿ-á ê chhòng-chok-chiá.
Im-ga̍k-ka, keng-êng youtube channel : Tek-káu chit-hèng jîn-seng 德狗即興人生 . Ka-tī chok-khek, chok-sû, siá sio̍k-î ka-tī sim-siaⁿ ê koa.
It-jîn ga̍k-thoân, tiāⁿ-tiāⁿ chi̍t-ê lâng ián-chhut.
Bat tio̍h 2021 Tá-káu bûn-ha̍k-chióng Tâi-gí-si iu-soán< Iá-chháu ê chì-khì>, 2022 Lâm bīn jî koa 12 siú siu-ji̍p choan-chi̍p koa-khek

延伸閱讀:
【活動報導全集】司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎
【活動手冊】司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎
聖山紀念碑巡禮-台灣司法改革先鋒-王育霖詩人檢察官塑像

音樂表演》
【演奏】桜色舞うころ/櫻花紛飛時(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【演奏】望你早歸(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【演唱】全心全意愛你.阿美族歡聚歌(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【演奏】Together in Spirit 與您同在(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【演奏】阮若打開心內的門窗(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)

短訪》
【短訪】蔡銘軒議員(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】對囡仔講台語Tùi gín-á kóng Tâi-gí~Lí Bēng-chin(李孟真)(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】李孟修醫師(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】黃敏紅董事長(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】林承志作家(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)

致詞》
【致詞】大地董事長陳俊峰醫師(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】王育霖檢察官家屬王克雄博士(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】台文筆會理事長陳明仁文學家(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】二二八事件紀念基金會執行長藍士博(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】王育霖檢察官家屬王克紹醫師(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)

唸詩》
【唸詩】頭賞/Ông E̍k-khái王奕凱(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【唸詩】二賞/Siau U̍t-soan蕭聿萱(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【唸詩】優選/Ngô͘ Bēng-sim吳孟芯(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)

花絮》
【花絮】開像、頒獎典禮&彩蛋(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)


分享:Facebook! Plurk! LINE send!  
  
最後更新 ( 2024-07-05 )
 
< 前一個   下一個 >
© 2024 財團法人台灣大地文教基金會 - 台灣人拜台灣神 不做無根之民
Joomla!是基於GNU/GPL授權的自由軟體. 中文版本由TaiwanJoomla製作.